Mediacje

DLA KLIENTA
BIZNESOWEGO

Mediacja gospodarcza

to efektywna metoda rozwiązania sporu powstałego pomiędzy partnerami biznesowymi, właścicielami firmy czy  przedsiębiorstwami. Zakończona ugodą minimalizuje negatywne skutki oraz zapobiega destabilizacji w organizacji i/lub na rynku.

Przedmiotem sporu może być między innymi:

• nieterminowa zapłata za produkty czy usługi;
• niewywiązanie się z warunków umowy;
• nieetyczne działania konkurencyjne;
• naruszenie praw autorskich czy patentowych;

Korzyści

z mediacji dla firm i  przedsiębiorstw, których głównym zadaniem jest prowadzenie biznesu a nie sporów, to:

 • oszczędność czasu – całe postepowanie mediacyjne zajmuje kilka dni, tygodni w zależności od złożoności sporu;
 • ograniczenie wydatków  – mediacja jest tańsza  w porównaniu do kosztów ponoszonych w postepowaniu sądowym;
 • zawarta ugoda po zatwierdzeniu przez Sąd może stanowić tytuł egzekucyjny
 • ograniczenie ryzyka utraty płynności finansowej;
 • gwarancja poufności postępowania;
 • dyskrecja – zachowanie pozytywnego wizerunku firmy;
 • dbanie o dobre imię marki;
 • wpływ na ostateczny kształt rozwiązania;
 • porozumienie typu win – win
 • możliwość dalszej współpracy stron poprzez ustalenie zasad  kooperacji;
 • brak zbędnego formalizmu;
 • elastyczność w wyznaczaniu terminu;
 • uwolnienie energii i koncentracja na biznesie;

Mediacja pracownicza

jest poufnym i dobrowolnym procesem, narzędziem do rozwiązywania sporów i konflitów. Prowadzona przez mediatora niezaanagażowanego w konflikt, który pomaga i wspiera obie strony w poszukiwaniu akceptowalnego porozumienia.

Przedmiotem sporu może być między innymi:
• zakończenie współpracy;
• niewypłacenie:
– wynagrodzenia,
– odszkodowania,
– ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
– wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
• dyskryminacja, mobbing;

Korzyści

z mediacji dla pracodawcy, który ma spór sądowy z pracownikiem to przede wszystkim  oszczędność zasobów:

 • czasu – zakończenie sporu w kilka tygodni;
 • kosztów  – koszt mediacji jest niższy od  kosztów  postepowania sądowego;
 • nakładów pracy na przygotowanie dokumentacji;

 

 

Ponadto:

 • gwarancja poufności;
 • dyskrecja – zachowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy i dobrego imienia firmy;
 • wpływ na ostateczny kształt rozwiązania;
 • rozwiązanie sporu typu win-win;
 • brak zbędnego formalizmu;
 • elastyczność w wyznaczaniu terminu;
Mediacja

wewnątrzorganizacyjna

Dla organizacji umiejętność radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi
jest jedną z cenniejszych umiejętności. Energia, czas i inne zasoby pochłaniane
przez konflikt mogą być uwolnione i spożytkowane
na rozwój i właściwe działania biznesowe.

Potencjalnych obszarów  występowania konfliktów wewnątrz organizacji  jest bardzo wiele począwszy od różnic charakterów, wieku  miedzy pracownikami poprzez odmienność interesów między działami, zespołami projektowymi, zarządem a związkami zawodowymi oraz wśród kadry kierowniczej.

Firmy szczególnie narażone są na konflikty podczas zmian nie tylko związanych  z reorganizacjami, przejęciami i fuzjami.

Konflikty w miejscu pracy mogą  kosztować bardzo dużo. Nie uchwycone w porę powodują:

 • spadek motywacji,
 • zwiększoną absencje,
 • wzrost rotacji,
 • spadek wydajności,
 • mogą  mieć negatywny wpływ również na relacje z klientami i kontrahentami.

Odpowiednio zarządzany konflikt przyczynia się do:

 • rozwoju organizacji,
 • zwiększenia skuteczności działania,
 • wyłaniania nowej perspektywy,
 • innowacyjnego podejścia,
 • kreatywnych rozwiązań.

Włączając pracowników w proces rozwiazywania konfliktu, gdzie mają realny wpływ na sytuację, pracodawca buduje do siebie zaufanie. Uwalniana jest energia pożytkowana na pracę. Następuje poprawa atmosfery, co przekłada się na  wzrost zaangażowania pracowników, a to stanowi podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej.

Mediacja wewnątrzorganizacyjna jest jedną ze strategii postępowania w sytuacjach konfliktowych. W trudnych sytuacjach warto skorzystać z pomocy.

Traktując konflikt jako problem, umiejętności nabyte podczas jego rozwiązywania można wykorzystać w przyszłości również przy innych procesach.